ЧИ МОЖЛИВО ВІДНАЙТИ НОВЕ У ЗВУЦІ?

Цьогорічна резиденція — для шукачів та шукачок, для мислителів та мислительок, для тих, хто може поставити перед собою питання і чесно та самовіддано шукати на нього відповідь, спілкуючись, творячи, занурюючись з головою.
Ми створюємо для вас, наші майбутні резиденти й резидентки, матерію, простір та час у стінах заводу «Електровимірювач», де вас ніщо не повинно і не буде відволікати від найважливішого — пошуків відповіді на запитання про нове у звуці. Відповіді в тому вигляді, в якому ви вирішите її представити всім нам та історії в цілому.
Double click to reset
Loading...
Drag to modify

▪️ ЩО ТАКЕ ЗВУК?

▪️ Що таке нове?

▪️ НОВЕ ДЛЯ МИТЦЯ/МИСТКИНІ ЧИ НОВЕ ДЛЯ ІСТОРІЇ?

▪️ ЧИ МОЖЛИВИЙ ПОШУК НОВОГО В ЦІЛОМУ, ЧИ НОВЕ

ПРИХОДИТЬ У ФОРМІ ІНСАЙТІВ? ЧИМ Є СТИМУЛ ЦЬОГО

▪️ ЧИ МОЖЛИВЕ ІСНУВАННЯ АБО КОНСТРУЮВАННЯ НОВОГО?

▪️ КОЛИ НОВЕ ПЕРЕСТАЄ БУТИ СОБОЮ?

▪️ НОВЕ У ВИДОБУВАННІ ЧИ НОВЕ У ЗВУЧАННІ?

ПОШУКУ?

■ V:UNCASE. Return запрошує учасниць та учасників з України на саунд-резиденцію до Житомира, що проходитиме 27 серпня – 5 вересня на заводі «Електровимірювач».
<div id="canvas-holder"></div>
// Interaction vars. Play about with these numbers :)
var NUM_CIRCLES = 50;
var MAX_RADIUS = 320;
var FRICTION = 1;
var SPEED_DIVISOR = 1000;
var WEIGHT_1 = 5;
var WEIGHT_2 = 3.5;
var SPREAD = 5;

// Vars -
var _loader;
var _imgTexture;
var _stage;
var _target;
var _renderer;
var _mouseDown = false;
var _circles = [];
// Stage width & height - 
var _sw;
var _sh;

// Start Mouse X & Y at not 0 for some initial movement - 
var _mouseX = 25;
var _mouseY = 25;

const context = new (window.AudioContext || window.webkitAudioContext)();
//var context = new AudioContext();
var osc = context.createOscillator();
var vol = context.createGain();
var osc2 = context.createOscillator();
var vol2 = context.createGain();
var real = new Float32Array(2);
var imag = new Float32Array(2);
real[0] = 0.2;
imag[0] = 0.4;
real[1] = 0.8;
imag[1] = -1;
var push = false;
var wave = context.createPeriodicWave(real, imag, {disableNormalization: true});
const lfo = context.createOscillator(); 
const modulationGain = context.createGain(); 
function soundSetup(){
vol.gain.value = 0.01; // from 0 to 1, 1 full volume, 0 is muted
osc.connect(vol); // connect osc to vol
vol.connect(context.destination); // connect vol to context destination
//osc.start(context.currentTime); // start it three seconds from now
vol2.gain.value = 2.0; // from 0 to 1, 1 full volume, 0 is muted
osc2.connect(vol2); // connect osc to vol
vol2.connect(context.destination); // connect vol to context destination
//osc2.start(context.currentTime); // start it three seconds from now
osc.setPeriodicWave(wave);

 lfo.frequency.value = 5.0;
 
 modulationGain.gain.value = 50; // Configure the graph and start the oscillators 
 lfo.connect(modulationGain); 
 modulationGain.connect(osc2.frequency);
 modulationGain.connect(osc.detune);
}
function init() {


  soundSetup();
  // Call the resize function to set up defaults -
  resizeIt();
  // On resize, recall the resize function -
  window.onresize = resizeIt;

  // Set up out Pixi instance -
  _stage = new PIXI.Stage();
  _renderer = PIXI.autoDetectRenderer(_sw, _sh);
  _renderer.backgroundColor = 0xffffff; 
  _renderer.view.style.display = "block";

  // Add some Mouse & Touch events -
  _stage.on('mousedown', onMouseDown);
  _stage.on('touchstart', onMouseDown);
  _stage.on('mousemove', onMouseMove);
  _stage.on('touchmove', onMouseMove);
  _stage.on('mouseup', onMouseUp);
  _stage.on('touchend', onMouseUp);

  // Tell the stage that it should be interactive -
  _stage.interactive = true;
  _stage.hitArea = new PIXI.Rectangle(0, 0, _sw, _sh);

  // Add render view to DOM
  document.getElementById("canvas-holder").appendChild(_renderer.view);

  // Make our main container, and add it to the stage -
  _target = new PIXI.Container();
  _target.position.x = _sw / 2 -15 ;
  _target.position.y = 0 + MAX_RADIUS + 90;
  _stage.addChild(_target);

  // Make a loader to "load" the image -
  _loader = new PIXI.loaders.Loader();
  _loader.add("img", _myImage);
  _loader.once('complete', addCircles);

  // Begin loading -
  _loader.load();
}

function addCircles() {

  // Create a texture from the image -
  _imgTexture = PIXI.utils.TextureCache[_myImage];

  // Make the circles -
  for (var i = 0; i < NUM_CIRCLES; i++) {

    // Set the radius to be between the max and 0 - based on the current index of the loop.
    var radius = map(i, 0, NUM_CIRCLES - 1, MAX_RADIUS, 0);

    // Create a container -
    var circleHolder = new PIXI.Container();

    // Create a sprite from the texture -
    var circleSprite = new PIXI.Sprite(_imgTexture);

    // Center the sprite -
    circleSprite.anchor.x = 0.5
    circleSprite.anchor.y = 0.5;

    // Add it to the holder -
    circleHolder.addChild(circleSprite);

    // Create a circular graphic to use as a mask -
    var circleMask = new PIXI.Graphics();
    circleMask.beginFill(0xFFFFFF);
    circleMask.drawCircle(0, 0, radius);
    circleMask.endFill();

    // Add it to the container -
    circleHolder.addChild(circleMask);

    // Set it as the mask of the sprite -
    circleSprite.mask = circleMask;

    // Set some properties, to be used later for the animation -
   
   circleHolder.speedX = 0;
    circleHolder.speedY = 0;
    circleHolder.distX = 0;
    circleHolder.distY = 0;

    // Add a weight, mapped between the 2 variables, again, based on the loop index
    circleHolder.weight = map(i, 0, NUM_CIRCLES - 1, WEIGHT_1, WEIGHT_2);

    // Cache the whole clip as a bitmap
    circleHolder.cacheAsBitmap = true;

    // Add it to an array of the circles -
    _circles.push(circleHolder);

    // Add the clip to the target container -
    _target.addChild(circleHolder);
  }

  // Initial call of the animate funciton -
  setrand() ;
  animate();
}

function resizeIt() {

  // Calculate our size vars -
  _sw = window.innerWidth;
  _sh = window.innerHeight;

  // Resize the renderer -
  if (_renderer) {
    _renderer.resize(_sw, _sh);
    _stage.hitArea = new PIXI.Rectangle(0, 0, _sw, _sh);
  }
  // Recenter our container -
  if (_target) {
    _target.position.x = _sw / 2;
    _target.position.y = - MAX_RADIUS/2 + 90;
  }

}
var fr = 0.00; 
function animate() {

  var circ;

  // For each circle -
  for (var i = _circles.length - 1; i >= 0; i--) {

    circ = _circles[i];
    
   
    
    // Calculate the distance to the mouse -
    circ.distX = Math.floor(circ.position.x - _mouseX);
    circ.distY = Math.floor(circ.position.y - _mouseY);
    
    // Divide the distance to make the transition not instant, and add that to its speed
    circ.speedX += circ.distX / SPEED_DIVISOR;
    circ.speedY += circ.distY / SPEED_DIVISOR;

    // Reposition the circle based on its speed & weight variables -
    circ.position.x -= circ.speedX * circ.weight;
    circ.position.y -= circ.speedY * circ.weight;
    //if (circ.position.x > _sw || circ.position.x < 0) circ.speedX = -circ.speedX;
    //if (circ.position.y > _sh || circ.position.y < 0) circ.speedY = -circ.speedY;
    // Apply friction to the circle's speed -
    if(push){
    circ.speedX+=random(SPREAD);
    circ.speedY+=random(SPREAD);
     
  }
    circ.speedX *= FRICTION;
    circ.speedY *= FRICTION;
  }
  push = false;
  fr = map(_circles[_circles.length - 1].distX,0,1000,50,500);
  osc.frequency.setValueAtTime(fr, context.currentTime);
  fr = map(_circles[0].distX,0,1000,50,200);
  osc2.frequency.setValueAtTime(fr, context.currentTime);
  // Render the stage -
  _renderer.render(_stage);
 
  // Call animate again -
  requestAnimationFrame(animate);
}
var timer;
function onMouseDown(mouseData) {
  
  // Set the mouse down flag -
  _mouseDown = true;
  timer = context.currentTime;
  console.log(timer);
  // Set the mouse position vars -
  var mouse = mouseData.data.getLocalPosition(_stage);
  _mouseX = mouse.x/2 - _sw / 4;
  _mouseY = mouse.y/2 - MAX_RADIUS/2 + 90 ;
}
var click = false;
function onMouseMove(mouseData) {
  if (_mouseDown) {
    // Set the mouse position vars -
    var mouse = mouseData.data.getLocalPosition(_stage);
    _mouseX = mouse.x/2 - _sw / 4;
    _mouseY = mouse.y/2 - MAX_RADIUS/2 + 90;
  }
}
var firstTime = true;
function onMouseUp() {
 
	if(firstTime){
	osc.start(context.currentTime);
	osc2.start(context.currentTime);
	firstTime = false;
	}
  if(context.currentTime - timer < 0.1 && !click) click = true;
  else if(context.currentTime - timer < 0.15 && click) {
   reset();
   click = false;
  }
  else {
   click = false;
     push = true;
     }
  _mouseDown = false;

}
function reset() {
   _mouseX = 0;
   _mouseY = 0;
   for (var i = _circles.length - 1; i >= 0; i--) {

    circ = _circles[i];
        
    // Calculate the distance to the mouse -
    circ.distX = random(0);
    circ.distY = random(0);

    // Divide the distance to make the transition not instant, and add that to its speed
    circ.speedX = 0.5;
    circ.speedY = 0.2;

    // Reposition the circle based on its speed & weight variables -
    circ.position.x = random(0);
    circ.position.y = random(0);
  }
}

function setrand() {
   
}

function random(max) {
 return Math.floor(Math.random() * max);
}
// Maths utility to map numbers from one range to another -
function map(v, a, b, x, y) {
  return (v == a) ? x : (v - a) * (y - x) / (b - a) + x;
}

const imgs = [ 
"https://static.tildacdn.com/tild3364-6166-4535-b339-323533393661/photo.png",
"https://static.tildacdn.com/tild3765-6534-4366-b831-333631363230/3.png",
"https://static.tildacdn.com/tild3535-6265-4137-b231-376132633032/4.png",
"https://static.tildacdn.com/tild6337-3865-4934-a336-636331366339/5.png",
"https://static.tildacdn.com/tild3831-3237-4863-a462-333430343664/6.png",
"https://static.tildacdn.com/tild6630-6237-4666-b138-323737663865/7.png",
"https://static.tildacdn.com/tild6139-3734-4635-a238-623261323464/9.png",
];

const rand = Math.floor(Math.random() * imgs.length);
var _myImage = imgs[rand];
// Start -
init();/
/
Loading...
<div id="canvas-holder"></div>
// Interaction vars. Play about with these numbers :)


var NUM_CIRCLES = 22;
var MAX_RADIUS = 150;
var FRICTION = 1;
var SPEED_DIVISOR = 500;
var WEIGHT_1 = 5;
var WEIGHT_2 = 3.5;

// Vars -
var _loader;
var _imgTexture;
var _stage;
var _target;
var _renderer;
var _mouseDown = false;
var _circles = [];
// Stage width & height - 
var _sw;
var _sh;

// Start Mouse X & Y at not 0 for some initial movement - 
var _mouseX = 25;
var _mouseY = 25;

const context = new (window.AudioContext || window.webkitAudioContext)();
//var context = new AudioContext();
var osc = context.createOscillator();
var vol = context.createGain();
var osc2 = context.createOscillator();
var vol2 = context.createGain();
var real = new Float32Array(2);
var imag = new Float32Array(2);
real[0] = 0.2;
imag[0] = 0.4;
real[1] = 0.8;
imag[1] = -1;

var wave = context.createPeriodicWave(real, imag, {disableNormalization: true});
const lfo = context.createOscillator(); 
const modulationGain = context.createGain(); 
function soundSetup(){
vol.gain.value = 0.01; // from 0 to 1, 1 full volume, 0 is muted
osc.connect(vol); // connect osc to vol
vol.connect(context.destination); // connect vol to context destination
//osc.start(context.currentTime); // start it three seconds from now
vol2.gain.value = 2.0; // from 0 to 1, 1 full volume, 0 is muted
osc2.connect(vol2); // connect osc to vol
vol2.connect(context.destination); // connect vol to context destination
//osc2.start(context.currentTime); // start it three seconds from now
osc.setPeriodicWave(wave);

 lfo.frequency.value = 5.0;
 
 modulationGain.gain.value = 50; // Configure the graph and start the oscillators 
 lfo.connect(modulationGain); 
 modulationGain.connect(osc2.frequency);
 modulationGain.connect(osc.detune);
}
function init() {


  soundSetup();
  // Call the resize function to set up defaults -
  resizeIt();
  // On resize, recall the resize function -
  window.onresize = resizeIt;

  // Set up out Pixi instance -
  _stage = new PIXI.Stage();
  _renderer = PIXI.autoDetectRenderer(_sw, _sh);
  _renderer.backgroundColor = 0xffffff; 
  _renderer.view.style.display = "block";

  // Add some Mouse & Touch events -
  _stage.on('mousedown', onMouseDown);
  _stage.on('touchstart', onMouseDown);
  _stage.on('mousemove', onMouseMove);
  _stage.on('touchmove', onMouseMove);
  _stage.on('mouseup', onMouseUp);
  _stage.on('touchend', onMouseUp);

  // Tell the stage that it should be interactive -
  _stage.interactive = true;
  _stage.hitArea = new PIXI.Rectangle(0, 0, _sw, _sh);

  // Add render view to DOM
  document.getElementById("canvas-holder").appendChild(_renderer.view);

  // Make our main container, and add it to the stage -
  _target = new PIXI.Container();
  _target.position.x = _sw / 2 -15 ;
  _target.position.y = 0 + MAX_RADIUS + 65;
  _stage.addChild(_target);

  // Make a loader to "load" the image -
  _loader = new PIXI.loaders.Loader();
  _loader.add("img", _myImage);
  _loader.once('complete', addCircles);

  // Begin loading -
  _loader.load();
}

function addCircles() {

  // Create a texture from the image -
  _imgTexture = PIXI.utils.TextureCache[_myImage];

  // Make the circles -
  for (var i = 0; i < NUM_CIRCLES; i++) {

    // Set the radius to be between the max and 0 - based on the current index of the loop.
    var radius = map(i, 0, NUM_CIRCLES - 1, MAX_RADIUS, 0);

    // Create a container -
    var circleHolder = new PIXI.Container();

    // Create a sprite from the texture -
    var circleSprite = new PIXI.Sprite(_imgTexture);

    // Center the sprite -
    circleSprite.anchor.x = 0.5
    circleSprite.anchor.y = 0.5;

    // Add it to the holder -
    circleHolder.addChild(circleSprite);

    // Create a circular graphic to use as a mask -
    var circleMask = new PIXI.Graphics();
    circleMask.beginFill(0xFFFFFF);
    circleMask.drawCircle(0, 0, radius);
    circleMask.endFill();

    // Add it to the container -
    circleHolder.addChild(circleMask);

    // Set it as the mask of the sprite -
    circleSprite.mask = circleMask;

    // Set some properties, to be used later for the animation -
   
   circleHolder.speedX = 0;
    circleHolder.speedY = 0;
    circleHolder.distX = 0;
    circleHolder.distY = 0;

    // Add a weight, mapped between the 2 variables, again, based on the loop index
    circleHolder.weight = map(i, 0, NUM_CIRCLES - 1, WEIGHT_1, WEIGHT_2);

    // Cache the whole clip as a bitmap
    circleHolder.cacheAsBitmap = true;

    // Add it to an array of the circles -
    _circles.push(circleHolder);

    // Add the clip to the target container -
    _target.addChild(circleHolder);
  }

  // Initial call of the animate funciton -
  setrand() ;
  animate();
}

function resizeIt() {

  // Calculate our size vars -
  _sw = window.innerWidth;
  _sh = window.innerHeight;

  // Resize the renderer -
  if (_renderer) {
    _renderer.resize(_sw, _sh);
    _stage.hitArea = new PIXI.Rectangle(0, 0, _sw, _sh);
  }
  // Recenter our container -
  if (_target) {
    _target.position.x = _sw / 2;
    _target.position.y = - MAX_RADIUS/2 + 65;
  }

}
var fr = 0.00; 
function animate() {

  var circ;

  // For each circle -
  for (var i = _circles.length - 1; i >= 0; i--) {

    circ = _circles[i];
    
   
    
    // Calculate the distance to the mouse -
    circ.distX = Math.floor(circ.position.x - _mouseX);
    circ.distY = Math.floor(circ.position.y - _mouseY);
    
    // Divide the distance to make the transition not instant, and add that to its speed
    circ.speedX += circ.distX / SPEED_DIVISOR;
    circ.speedY += circ.distY / SPEED_DIVISOR;

    // Reposition the circle based on its speed & weight variables -
    circ.position.x -= circ.speedX * circ.weight;
    circ.position.y -= circ.speedY * circ.weight;
    //if (circ.position.x > _sw || circ.position.x < 0) circ.speedX = -circ.speedX;
    //if (circ.position.y > _sh || circ.position.y < 0) circ.speedY = -circ.speedY;
    // Apply friction to the circle's speed -
    circ.speedX *= FRICTION;
    circ.speedY *= FRICTION;
  }
  fr = map(_circles[_circles.length - 1].distX,0,1000,50,500);
  osc.frequency.setValueAtTime(fr, context.currentTime);
  fr = map(_circles[0].distX,0,1000,50,200);
  osc2.frequency.setValueAtTime(fr, context.currentTime);
  // Render the stage -
  _renderer.render(_stage);
 
  // Call animate again -
  requestAnimationFrame(animate);
}
var timer;
function onMouseDown(mouseData) {
  
  // Set the mouse down flag -
  _mouseDown = true;
  timer = context.currentTime;
  console.log(timer);
  // Set the mouse position vars -
  var mouse = mouseData.data.getLocalPosition(_stage);
  _mouseX = mouse.x/4 - _sw / 8;
  _mouseY = mouse.y/4 - MAX_RADIUS/2 + 65 ;
}
var click = false;
function onMouseMove(mouseData) {
  if (_mouseDown) {
    // Set the mouse position vars -
    var mouse = mouseData.data.getLocalPosition(_stage);
    _mouseX = mouse.x/4 - _sw / 8;
    _mouseY = mouse.y/4 - MAX_RADIUS/2 + 65;
  }
}
var firstTime = true;
function onMouseUp() {
	if(firstTime){
	osc.start(context.currentTime);
	osc2.start(context.currentTime);
	firstTime = false;
	}

  if(context.currentTime - timer < 0.1 && !click) click = true;
  else if(context.currentTime - timer < 0.15 && click) {
   reset();
   click = false;
  }
  else click = false;
  _mouseDown = false;

}
function reset() {
   _mouseX = 0;
   _mouseY = 0;
   for (var i = _circles.length - 1; i >= 0; i--) {

    circ = _circles[i];
        
    // Calculate the distance to the mouse -
    circ.distX = random(0);
    circ.distY = random(0);

    // Divide the distance to make the transition not instant, and add that to its speed
    circ.speedX = 0.5;
    circ.speedY = 0.2;

    // Reposition the circle based on its speed & weight variables -
    circ.position.x = random(0);
    circ.position.y = random(0);
  }
}

function setrand() {
   
}

function random(max) {
 return Math.floor(Math.random() * max);
}
// Maths utility to map numbers from one range to another -
function map(v, a, b, x, y) {
  return (v == a) ? x : (v - a) * (y - x) / (b - a) + x;
}

const imgs = [ 
"https://static.tildacdn.com/tild3239-6265-4438-a537-373931346565/3.png",
"https://static.tildacdn.com/tild6264-6361-4633-b937-303762626336/9.png",
"https://static.tildacdn.com/tild6130-3666-4530-b565-396239383464/4.png",
"https://static.tildacdn.com/tild3461-3537-4432-a563-366531646136/6.png",
"https://static.tildacdn.com/tild3665-3433-4731-a337-373534643366/5.png",
"https://static.tildacdn.com/tild3739-3133-4763-b836-643235643634/121043020027.png",
"https://static.tildacdn.com/tild3861-3136-4631-b361-343735376139/7.png",
];
//"https://static.tildacdn.com/tild6134-3866-4136-b637-346239343262/10.png"


const rand = Math.floor(Math.random() * imgs.length);
var _myImage = imgs[rand];
// Start -
init();Drag to interact. Double touch to reset
/
/

▪️ ЩО ТАКЕ ЗВУК?

▪️ Що таке нове?

ПОШУКУ?

▪️ НОВЕ У ВИДОБУВАННІ ЧИ НОВЕ У ЗВУЧАННІ?

▪️ ЧИ МОЖЛИВЕ ІСНУВАННЯ АБО КОНСТРУЮВАННЯ НОВОГО?

▪️ КОЛИ НОВЕ ПЕРЕСТАЄ БУТИ СОБОЮ?

ПРИХОДИТЬ У ФОРМІ ІНСАЙТІВ? ЧИМ Є СТИМУЛ ЦЬОГО

▪️ НОВЕ ДЛЯ МИТЦЯ/МИСТКИНІ ЧИ НОВЕ ДЛЯ ІСТОРІЇ?

▪️ ЧИ МОЖЛИВИЙ ПОШУК НОВОГО В ЦІЛОМУ, ЧИ НОВЕ

ЧИ МОЖЛИВО ВІДНАЙТИ НОВЕ У ЗВУЦІ?

Цьогорічна резиденція — для шукачів та шукачок, для мислителів та мислительок, для тих, хто може поставити перед собою питання і чесно та самовіддано шукати на нього відповідь, спілкуючись, творячи, занурюючись з головою.

Ми створюємо для вас, наші майбутні резиденти й резидентки, матерію, простір та час у стінах заводу «Електровимірювач», де вас ніщо не повинно і не буде відволікати від найважливішого — пошуків відповіді на запитання про нове у звуці. Відповіді в тому вигляді, в якому ви вирішите її представити всім нам та історії в цілому.
■ V:UNCASE. Return запрошує учасниць та учасників з України на саунд-резиденцію до Житомира, що проходитиме 27 серпня – 5 вересня на заводі «Електровимірювач».

16
саунд артистів та артисток відібраних до участі
10
днів резиденції
6
днів на створення проекту — 3000грн на продакшн (-6%)
4
дні освітнього інтенсиву
16
саунд артистів та артисток відібраних до участі
10
днів резиденції
6
днів на створення проекту — 3000грн на продакшн (-6%)
4
дні освітнього інтенсиву
Артист-токи
від резидентів та резиденток
Джеми
протягом усієї резиденціі
4 студії
для праці зі звуком
2 відкриті дні
публічні концерти та виставка
Артист-токи
від резидентів та резиденток
Джеми
протягомі усієї резиденціі
4 студії
для праці зі звуком
2 відкриті дні
публічні концерти та виставка
- інтенсивна практична та/або теоретична праця з реальними результатами

- експеримент/нове звучання, заохочення нового, дивного, незвичного, прогресивного

- 4-денний інтенсив advanced-рівню, що дасть нові знання у найсучасніших техніках генерації звуку, композиції, саунд-програмування, створення сінтів та ін., поєднає розробку, пошук та експеримент

- заохочення створення "нових сетапів" нестандартних комбінацій інструментів для виступу
- стимулювання праці/пошуку

- пошук нового звуку

- пошук нового в звуці

- пошук відповідей на питання

- відділення особистого нового від глобального

А ТАКОЖ:

НАБІР ЗАВЕРШЕНО
результати 20.08
НАБІР ЗАВЕРШЕНО
Організатор(к)и резиденції забезпечують:

- покриття транспортних витрат до місця резиденції на заводі «Електровимірювач» у Житомирі та у зворотному напрямку (в межах України) за умови надання квитків/чеків;

- триразове харчування та проживання у хостелі на території заводу (від 2 до 4 осіб у кімнаті);

- фінансову підтримку у розмірі 3 000 грн (включно з податками) на технічні витрати зі створення мистецької роботи.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
результати 20.08
Організатор(к)и резиденції забезпечують:

- покриття транспортних витрат до місця резиденції на заводі «Електровимірювач» у Житомирі та у зворотному напрямку (в межах України) за умови надання квитків/чеків;

- триразове харчування та проживання у хостелі на території заводу (від 2 до 4 осіб у кімнаті);

- фінансову підтримку у розмірі 3 000 грн (включно з податками) на технічні витрати зі створення мистецької роботи.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
Виникли питання? Пишіть нам на